Gerb

  Новини
16.07.2018

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.18 г. – 15.07.2018 г. – 12 броя. 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя.

още...

29.06.2018

Поради отклонения в показател мътност на питейната вода в кв.Устово, РЗИ - Смолян взе проби за анализ. Резултатите от физикохимичните изследвания са в допустимите норми, а от микробиологичните ще станат ясни и оповестени в понеделник 02.07.2018 г.

още...

13.07.2018

Приемът на разнообразна и балансирана храна при децата от 1 до 3-годишна възраст е от важно значение за ускореното развитие и съзряване на всички органи и системи на организма им, особено на мозъка, имунната и храносмилателна система. Важен е и за здравето им като възрастни. До третата  година децата постепенно преминават към консумираната от цялото  семейство храна

още...

20.06.2018

Питейната вода, ползвана от населението в с. Барутин, община Доспат отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. При извършен контролен мониторинг и взета проба вода на 07.06.2018 г. са установени отклонения по микробиологични показатели. Незабавно от РЗИ – Смолян е издадено предписание за хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взетата повторна проба на 15.06.2018 г. е без отклонения от нормативните изисквания.

още...