Gerb

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Целите на държавния здравен контрол са спазване на здравните изисквания  в обектите с обществено предназначение, предлаганите продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.

Насоченият държавен здравен контрол се извършва при постъпили сигнали от граждани, юридически лица, държавни и общински органи и организации или при наличие на данни за възникнали инциденти с риск за здравето на гражданите;

 

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА