Gerb

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Контрол върху факторите на жизнената среда

 

  1. Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на водите за къпане и на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
  2. Качеството на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих;
  3. Контрол на шума от локални източници от търговските обекти, увеселителните заведения, сервизи за услуги и други, разположени на урбанизирана територия;
  4. За максимално допустими стойности на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жилищните и обществените сгради;