Gerb

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Здравно техническа експертиза

Предварителен здравен контрол:

  • Участие в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от първа, втора и трета категория, както и проверки по време на строеж;
  • Участие в експертен съвет по здравно-техническа експертиза в РЗИ;
  • Участие в специализирани експертни съвети към други ведомства;
  • Съгласуване при необходимост на общи и подробни устройствени планове и изготвяне на  здравни заключения;
  • Извършване на оценка за съответствие със здравните изисквания на инвестиционни проекти и проектни разработки по искане на физически или юридически лица и изготвяне на здравни заключения;
  • Участие в процедурите и вземането на решение по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;