Gerb

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

Към РЗИ – Смолян функционира лаборатория за изпитване, акредитирана от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със сертификат № 266 ЛИ/30.06.2014 г. Високоспециализирани експерти и лаборанти извършват:

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДИ

Приемането на проби вода  за анализ по заявка на клиента се извършва в приемния сектор на «Лаборатория за изпитване» ет.2. Там се попълва заявката с вида на анализа, а документът се подава в административното гише като се заплаща съответната такса.  От административното гише се получава и протоколът с готовите резултати.
За съкратен химически анализ се изискват 500мл. вода, а за разширен – 3 литра. За микробиологичен анализ се изискват 500мл. вода в стерилен съд, взет предвалително от РЗИ – Смолян.
Срокове:

  • Съкратен анализ на водата - 7 дни от подаване на заявката.
  • Разширен анализ на водата - 14 дни от подаване на заявката.

Такса:  Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния  здравен контрол по Закона за здравето.

Образец на заявката

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Приемането на проби храни и напитки за анализ по заявка на клиента се извършва в приемния сектор на «Лаборатория за изпитване» ет.2. Там се попълва заявката с вида на анализа, а документът се подава в административното гише като се заплаща съответната такса.  От административното гише се получава и протоколът с готовите резултати.
За химически анализ се изискват 300 гр. храна, а за микробиологичен анализ - 250 гр.
Срок - 10 дни от подаване на заявката.
Такса: Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.

Образец на заявката

 

ИЗМЕРВАНИЯ НА ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Заявката за вида на измерванията на факторите на средата се попълва  в приемния сектор  на «Лаборатория за изпитване» ет 2, а документът се подава в административното гише като се заплаща съответната такса.  От административното гише се получава и протоколът с готовите резултати.
Измерванията на желаните фактори на средата (микроклимат, осветление, шум в работна и околна среда, прах във въздуха и на работното място) се извършват в обекта в предварително уточнен ден.
Срок - 10 дни след постъпване на заявката.

Такса:  Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния  здравен контрол по Закона за здравето.

Образец на заявката

 

ВЗЕМАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТРИВКИ ОТ ПОВЪРХНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГИЕННИЯ СТАТУС

Заявката за изследване на отривки се попълва  в приемния сектор  на «Лаборатория за изпитване» ет 2. На място гражданинът получава стерилни тампони и указания от специалист как да вземе отривки от обекта си. Заявителният документ се подава в административното гише като се заплаща съответната такса. От административното гише се получава и протоколът с готовите резултати.
Отривките се изследват най-често за: колиформи, Ешерихия коли, стафилококи, салмонела, общ брой микроорганизми и патогенна микрофлора. Основната цел на вземането на отривки от контактни повърхности е:

  • Оценка санитарно - хигиенното състояние на помещението
  • Оценка ефективността от почистването на оборудването,инструментариума и ръцете на персонала.
  • Контрол ефективността от почистване на вентилацията

Срок – от 48 часа до 72 часа от доставката на отривките  в РЗИ.

Такса:  Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния  здравен контрол по Закона за здравето

Образец на заявката

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ И БИТОВИ ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ

Лабораторията извършва изследване на козметични продукти и химични препарати извън обхвата на акредитация. Приемането на проби от козметични продукти и химични препарати за анализ по заявка на клиента се извършва в приемния сектор на «Лаборатория за изпитване» ет.2. Там се попълва заявката с вида на анализа, а документът се подава в административното гише като се заплаща съответната такса.  От административното гише се получава и протоколът с готовите резултати.
За химически  и микробиологичен анализ се изискват поне 2 оригинално запечатани опаковки от продукта.

Срок - 7 дни от подаване на заявката за изследване.

Такса:  Според ТАРИФАТА за таксите, които се събирани от органите на държавния  здравен контрол по Закона за здравето.

Образец на заявката