Gerb

ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Основни функции и задачи

 • Мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението, включително и извършване на анализ и оценка на резултатите, изготвяне на доклади и препоръки към местната власт, информиране на населението чрез интернет страницата на РЗИ и др.;
 • Участие в разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
 • Координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
 • Осъществяване на епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и проучване на причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
 • Проучване разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
 • Организиране и участие в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
 • Проучване и анализиране спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и изготвяне на предложения за оптимизирането им;
 • Планиране, организиране и осъществяване на образователни дейности в областта на профилактиката на болести и промоцията на здравето и оценяване на тяхната ефективност;
 • Организиране и осъществяване на масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
 • Разработване и осигуряване на разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението и активно взаимодейства със средствата за масова информация;
 • Участие в регионални междуведомствени комисии;
 • Контрол по спазване разпоредбите на чл.54 и чл.55 от ЗЗ и съставя актове за установяване на административни нарушения в случаите,предвидени в закона.
 • Оценка на седмичните разписания на училищата в Смолянска област за съответствие с Наредба № 10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия.