Gerb

ЗА НАС - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на РЗИ-Смолян

вх. №  дата  длъжност чл. 35 т.1 ЗПКОНПИ чл. 35 т. 2 ЗПКОНПИ
чл.37 ал 1 т.12 чл. 37 ал 1.13 чл.37 ал 1 т. 14
1 подадена пред Комисия за ПКОНПИ  директор да да да да
2 1866 28.5.2018 директор на дирекция да      
3 1867 28.5.2018 инспектор да      
4 1868 28.5.2018 главен инспектор да      
5 1869 28.5.2018 главен инспектор да      
6 1870 28.5.2018 инспектор да      
7 1871 28.5.2018 директор на дирекция да      
8 1872 28.5.2018 главен експерт да      
9 1873 28.5.2018 главен счетоводител да      
10 1874 28.5.2018 главен специалист да      
11 1875 28.5.2018 главен специалист да      
12 1878 29.5.2018 инспектор да      
13 1888 29.5.2018 началник на отдел да      
14 1891 29.5.2018 младши експерт да      
15 1892 29.5.2018 младши експерт да      
16 1898 29.5.2018 младши експерт да      
17 1906 29.5.2018 младши експерт да      
18 1921 30.5.2018 инспектор да      
19 1964 1.6.2018 инспектор да      
20 1967 1.6.2018 старши инспектор да      
21 1987 4.6.2018 главен специалист да      
22 1988 4.6.2018 старши експерт да      
23 1990 4.6.2018 младши експерт да      
24 1996 4.6.2018 инспектор да да да да
25 1997 4.6.2018 старши инспектор да      
26 2003 4.6.2018 началник на отдел да      
27 2015 5.6.2018 главен експерт да      
28 2022 5.6.2018 младши експерт да      
29 2023 5.6.2018 младши експерт да      
30 2024 5.6.2018 младши експерт да      
31 2027 5.6.2018 старши експерт да      
32 2037 6.6.2018 главен специалист да да да да
33 2086 6.6.2018 главен специалист да      
34 2086 7.6.2018 главен експерт да      
35 2091 7.6.2018 инспектор да      
36 2092 7.6.2018 инспектор да      
37 2095 7.6.2018 инспектор да      
38 2096 7.6.2018 старши експерт да      
39 2107 8.6.2018 главен експерт да      
40 2108 8.6.2018 главен специалист да      
41 2129 8.6.2019 директор на дирекция да      
42 2130 8.6.2018 главен инспектор да      
43 2134 8.6.2018 инспектор да      
44 2135 8.6.2018 инспектор да      
45 2136 8.6.2018 старши инспектор да      
46 2137 8.6.2018 старши инспектор да      
47 2138 8.6.2018 началник на отдел да