Gerb

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ - СМОЛЯН

 • Административните услуги в РЗИ – Смолян могат да бъдат заявени писмено, устно или по електронен път, подписани с универсален електронен подпис (УЕП). Според техническите възможности, писмените искания и приложенията към тях могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, удостоверяващ заявлението. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
 • Заплащането на дължимите такси за извършените административни услуги може да стане в брой на касата или чрез ПОС терминално устройство (видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в деловодството) на касата на инспекцията на адрес - гр. Смолян, бул. "България" № 26, ет.1. или по следната банкова сметка:

  Булстат: 176032028, IBAN: BG47 STSA 9300 3150 7417 01,
  BIC:
  STSABGSF, Банка: БАНКА ДСК - ЕАД

 • В РЗИ-Смолян се прилага принципа на комплексното административно обслужване. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от РЗИ - Смолян, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
 • Заявление за заявяване на комплексна административна услуга
 • Протокол за отразяване на устното заявяване на услуга
 • Услуги се заплащат по цени регламентирани в:

  Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

  Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения 

  Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 • Регионална здравна инспекция - Смолян е администратор на лични данни с индентификационен номер 306711. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл.19 от ЗЗЛД, се събират и обработва за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане, повече информация може да намерите тук.