Регионална здравна инспекция - Смолян
Gerb

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ - СМОЛЯН

Адрес: гр.Смолян 4700,

Бул. “България” № 26,

Булстат: 176032028

IBAN: BG47 STSA 9300 3150 7417 01

BIC: STSABGSF

Банка: БАНКА ДСК - ЕАД

Всички административни услуги, които предоставя РЗИ-Смолян са съгласно списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Регионална здравна инспекция - Смолян е администратор на лични данни с индентификационен номер 306711. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл.19 от ЗЗЛД, се събират и обработва за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане, повече информация може да намерите тук.

Услуги се заплащат по цени регламентирани в:

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения 

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 Заплащането става в брой на касата, по банков път или чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Деловодството на инспекцията.

Регионална здравна инспекция–Смолян е администратор на лични данни с идентификационен номер 306711 от 13.04.2011 г., издаден от Комисията за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл.19 от ЗЗДЛ, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат  коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само реда и при условията на закона. Непредставянето на лични данни, който се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на производството.