Gerb

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ - СМОЛЯН

Адрес: гр.Смолян 4700,

Бул. “България” № 26,

Булстат: 176032028

IBAN: BG36CREX92603114782201

BIC: CREXBGSF

Банка: Токуда Банк АД - офис Смолян

 

Регламентирани тарифи за такси:

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения 

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина