Gerb

Услуги чийто заявления и необходими документи се подават само в административното гише на РЗИ - Смолян

1. (881) Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

2. (2155) Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

3. (341) Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

4. (257) Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

5. Издаване на заверени копия на документи в РКМЕ към РЗИ -  Смолян

6.  (1660) Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

7.(259) Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

8. (1870) Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

9. (1338) Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

10. (1573) Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

11. (966) Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

  1. Изследване на води
  2. Изследване на козметични и битови химични препарати
  3. Изследване на храни
  4. Извършване на микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания

12. (1102) Регистрация и заверка на лична здравна книжка

 

ЗАБЕЛЕЖКАЗаявления за всички описани услуги могат да се подават и в административното гише на РЗИ- Смолян, като таксата за тях се плаща на касата.