Gerb

Услуги чийто заявления и необходими документи се подават само в административното гише на РЗИ - Смолян

1. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на  лицензия за търговия на едро или дребно или съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

2. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения  за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества   

3. Предоставяне на специални формуляри  на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

4. Приемане на молби за освидетелстваване и преосвидетелстване  от  ТЕЛК  и други във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността

5. Издаване на заверени копия на документи в РКМЕ към РЗИ -  Смолян

6.  Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от закона за лечебните заведения  за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

7. Издаване на становище за съгласуване на проекти  за устройствени схеми и планове

8. Издаване на становище за съгласуване  на инвестиционен проект

9. Издаване на становище по готовност на строежите за въвеждането им в експлоатация

10. Издаване на хигиенно заключение за  получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

11. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

  1. Изследване на води
  2. Изследване на козметични и битови химични препарати
  3. Изследване на храни
  4. Измервания на химични и физични фактори на жизнената среда
  5. Извършване на микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания

12. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

 

ЗАБЕЛЕЖКАЗаявления за всички описани услуги могат да се подават и в административното гише на РЗИ- Смолян, като таксата за тях се плаща на касата.