Gerb

УСЛУГИ, ЧИИТО ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕСКИ ОПЕРАТОР

1.Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

2. Издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

3. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата в лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите

4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

 5. Издаване на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

7. Издаване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

9. Издаване на заповеди за откриване на ЛКК

10.Издаване на заповеди за промяна в  обстоятелствата на ЛКК

11. Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебните заведения - крайни получатели съгласно Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

12.Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната