Gerb

Услуги, които могат да се заявят и по електронен път задължително подписани с универсален електронен подпис (УЕП)

1. (1552) Вписване в регистъра на обекти с обществено  предназначение

2. (882)  Заличаване на обекти с обществено предназначение, вписани в регистъра

3. (477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

4. (2) Предоставяне  на достъп до обществена информация

           

Указания:

1.Заявлението се изтегля от сайта на инспекцията, попълва се и заедно с необходимите други документи и сканирания документ за платена такса, се изпраща на е-mail:rzi@rzi-smolyan.com

2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:

2.1. Да са във формат:

- *.doc (Ms Word, минимална версия „ХР“);

- *.xls (Ms Excel, минимална версия „ХР“);

- *.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия „6.0 СЕ“‘);

2.2. Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.

2.3. Документите не трябва да съдържат макроси.

2.4. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB.

2.5. Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.

3. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

4. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния хартиен регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.

6. При установяване на нередности, на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

8. Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени.

9. Заплащането на таксата се извършва по банковата сметка на РЗИ-Смолян и сканираното платежно нареждане се изпраща с другите документи:

IBAN – BG47 STSA 9300 3150 7417 01
BIC – STSABGSF
БАНКА ДСК - ЕАД