Gerb

АНТИКОРУПЦИЯ - Канали за подаване на сигнал

 

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

 • Он-лайн форма за сигнал за корупция - чрез интернет страницата на РЗИ-Смолян тук
 • Електронна поща: anticorruption@rzi-smolyan.com
 • Телефон: 0301 632 93 от от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч.
 • Деловодство на РЗИ-Смолян от от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч. на адрес гр.Смолян, бул."България" №26.
 • Чрез пощенски оператор на хартиен носител, на адрес гр.Смолян, бул."България" №26.
 • Кутия за подаване на сигнали, поставена на адреса на РЗИ-Смолян и Министерство на здравеопазването на площад „Света Неделя” № 5.
 • Чрез тази форма можете да изпратите Вашия сигнал за корупция към Министерство на здравеопазването. Той ще бъде разгледан от Министъра, Главния секретар и Инспектората към МЗ.
 • Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет на Република България
 • Образец на сигнал утвърден от Председателя на Комисията за противодействие на  корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 48, ал. 3 от Закона за  противодействие на  корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 • Анкетна карта може да намерите в деловодството на РЗИ-Смолян или да попълните тук

Инструкция при подаване на сигнал:

 • Сигналите за корупция да бъдат написани на кирилица.
 • Сигналите за корупция да се отнасят за действия или бездействие, извършени от служител/и на РЗИ-Смолян.
 •  Полетата в он-лайн формата за сигнали за корупция, отбелязани със (*) са задължителни.
 •  РЗИ-Смолян няма да образува производство по анонимни сигнали за корупция, вкл. и за такива, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • Три имена, Вашия адрес за кореспонденция, телефон за контакт, адрес на електронната Ви поща

Други изисквания и препоръки към подателите на сигнали за корупция:

 • подателите да не изпращат сигнали от типа: „А. Б. е корумпиран". Такива сигнали няма да бъдат разгледани и проверени.

 • сигналите, съдържащи грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани.

 • подателите да не споделят своите съмнения със заподозрените в корупция служители и/или непосредствените им ръководители, с оглед избягване укриването на доказателства и/или предприемане на репресивни действия срещу подателя.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас