Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г., изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г., в сила от 10.10.2006 г., изм., бр. 5 от 18.01.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 14.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 57 от 24.07.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 28.05.2013 г., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г., бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., бр. 92 от 7.11.2014 г., в сила от 7.11.2014 г., бр. 38 от 12.05.2017 г.

Целият текст на наредбата може да видите тук