Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

16 Feb 2017

Относно:  указание до лечебните заведеиия във връзка с отменената разпоредба на § 1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акуигерство и гинекология", обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014 г.

 
16 Feb 2017

Със Заповед № РД-01-01/ 04.01.2017 г. на Министъра  на здравеопазването, лекарственият продукт  INN Streptomycin powd. for sol. for. ing. 1 g  е включен в Списъка на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ. Това дава възможност на лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с разпоредбите на Наредба № 10 от 17.11.2011 г. 

 
16 Feb 2017

I.Лечебни заведения за извънболнична помощ:

  1. „Медицински център Б и С Медикълс“ ООД, гр. Смолян -  осъществяващ дейността в гр.Девин,
    ул.„Цветан Зангов“ № 1
  2. „Медицински център - СБР Родопи“ ЕООД, гр.Рудозем  с адрес: гр.Рудозем, ул. „Атанас Буров №2
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>