Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

22 Nov 2017

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР / УПРАВИТЕЛ

НА МБАЛ СМОЛЯН, МАДАН, ЗЛАТОГРАД, ДЕВИН

УВАЖАЕМИ/А  Г / Г-ЖО ДИРЕКТОР, УПРАВИТЕЛ,

С Постановление № 214 от 29.09.2017 г. на Министерски съвет на Република България са направени изменения на Постановление № 17 на МС от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. Основните изменения касаят замяна на думата „молба-декларация" със „заявление-декларация" (чл. 2, ал. 1, 2 и 3 от ПМС № 17) и подаване на заявлението-декларация чрез директора на лечебното заведение за болнична помощ до директора на дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес на лицето.

 
23 Jan 2018

ЗАПОВЕД № 7
гр. Смолян, 08.01.2018 година
На основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и направени предложения:

цялата заповед тук

 
02 Apr 2018

В Плана за действие за периода 2017- 2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 - 2020 г. е заложено да се въведе изискване за актуализиране на длъжностни характеристики на професионалистите, работещи с деца по отношение на въвеждане на изискване за познаване и спазване на задължението за съдействие по чл.7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето. 

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>