Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

19 Mar 2019

Справка за договорите на РЗОК Смолян с изпълнители на ПИМП през 2019 година може да видите тук

 
23 May 2019

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ. бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София" в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Ваучер" № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

 
23 May 2019

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ ..Света Екатерина" ЕАД. гр. София, бул. „Пенчо Славейков" № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:

 
26 Apr 2019

Във връзка с проблеми при осъществяване на доставките на технециеви генератори (Мо sodium molybdate; Technetium (99mTc) pertechnetate 7,5 GBq; Мо sodium molybdate; Technetium (99mTc) pertechnetate  12,5 GBq), Ви уведомявам следното:

С оглед гарантиране своевременно осигуряване на населението, съобразно здравните потребности с радиоактивни лекарствени продукти и медицински изделия, отговарящи на международните стандарти за качество и безопасност при употреба, Министерство на здравеопазването в качеството на възложител е провело открита процедура за възлагане на обществена  поръчка  с предмет: „Доставка  на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.", включваща петдесет самостоятелно обособени позиции". повече може да видите тук

 
14 Jun 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с чл. 55, ал. 2 от  Наредба № 4 от 4 март 2009 г. на Министерството на здравеопазването и на основание писмо № 16-15-87/ 13.06.2019 г. на МЗ, Ви информираме за установена липса на специални рецептурни бланки за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - зелен цвят, серия А № 180668131 - 180668160 включително.  

 Рецептите  са обявени за невалидни

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>