Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

14 Oct 2019

Срок за изпълнение на проекта – до края на 2023 г.

Цел на проекта – да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки

Дейностите по проекта ще се изплащат:

  1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
  2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.
 
14 Nov 2019

Уважаеми колеги,

С писмо № 16-27-78 / 06.11.2019 г. Министерството на здравеопазването обявява специални рецептурни бланки – зелен цвят серия А от № 091347271 - до №  091347300 за невалидни.

 
10 Feb 2020

1. Определение за контактно лице:Контактно лице на случай с 2019-nCoV е лице, което към настоящия момент няма симптоми, и което е било или може да е било в контакт със случай с 2019-nCoV.

Рискът от заразяване зависи от нивото на експозиция (експозиция с висок/по-нисък риск), което определя и видана необходимото проследяване.

Определянето на нивото на експозиция при контактните лица се установява чрез разговор със случая с 2019-nCoV и последващ разговор с контактните лица.

 
06 Feb 2020

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда е най-голямата част- на болница в България. Мащабният проект е построен и развит  със 100% частни инвестиции и официално открит на 28 ноември 2006 г. Лечебното заведение е с многопрофилна структура и пред- лага комплексна здравна помощ в почти всички медицински на- правления. На територията му се намира и най-големият център за извънболнична медицинска помощ в страната - Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.

От 2016 г. след придобиване от здравната верига Аджибадем и сливане със Сити Клиник е сформирана най-голямата структура от лечебни заведения в България - Аджибадем Сити Клиник. Болни- ца Токуда заема най-голям дял в групата, която обединява общо 3 болници и 3 медицински центъра в София и 1 медицински център във Варна. В Аджибадем Сити Клиник са разкрити над 700 болнич- ни легла, работят над 2400 медицински специалисти, от които близо 700 лекари. Здравната група се отличава с модерно техноло- гично оборудване, уникални за страната медицински услуги и ино- вативни техники за диагностика, лечение и профилактика, спешни състояния и комплексни здравни грижи.

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>