Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г., изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г., в сила от 10.10.2006 г., изм., бр. 5 от 18.01.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 14.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 57 от 24.07.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 28.05.2013 г., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г., бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., бр. 92 от 7.11.2014 г., в сила от 7.11.2014 г., бр. 38 от 12.05.2017 г.

Целият текст на наредбата може да видите тук

Във връзка със зачестилите случаи на отсъствия на ученици в училищата, извинявани с медицински документи, от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването са предприети съвместни действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.
Необходимо е лечебните заведения на територията на областта да спазват следните изисквания за издаване на медицински документи, удостоверяващи необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини: в допълнение в образец "Медицинска бележка" трябва да се впише реквизит - уникалния идентификационен номер (УИН) на лекаря, извършил прегледа на ученика. За повече информация тук

Във връзка с изискванията на Наредба №3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция (обн. ДВ бр.43/2016 г.) е необходимо:

  • при поставяне на диагноза  Сифилис, Гонорея и Урогенитална хламидийна инфекция с потвърдителен лабораторен резултат  да се изпраща ежемесечно, до трето число на следващия месец, като електронна индивидуална база данни информация до съответната РЗИ по местоживеене на лицето, съгласно Приложение №2 от Наредбата;
  • Приложение №2 и указания за попълването му да се изтеглят от тук.

Уважаеми лекари, професионалисти по здравни грижи,

РЗИ – Смолян разполага с План–разписание за курсовете  за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи  през 2017 г. Цялата информация (видовете курсове, продължителност и такси) както и образеца на заявката можете да намерите на електронната страница на болницата

 https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/medicinski_fakultet2/specializanti,

както и в РЗИ Смолян, ет. 3,  стая  № 32.

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща >>