Gerb

НОВИНИ

Информация относно проведен в периода 01.07.-15.07.2017 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.-15.07.2017 г.22 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 17 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 проба.

Изследваната проба питейна вода от гр. Доспат не отговаря по микробиологични показатели – наличие на колиформи 24/100,  поради пропуски в обеззаразяването. Издадено е предписание за предприемане на своевременни мерки,  в резултат на което качеството на водата за питейно-битови нужди е възстановено. Повторната проба питейна вода от гр. Доспат е без отклонения от нормите.

 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния  мониторинг – 5 броя.
 2. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 8 броя.
 4. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 5. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 2 броя.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.07. до 15.07.2017 г. – 8 броя. От тях: ентероколит – 7 броя; колиентерит – 1; вирусен хепатит тип А – 0 броя; шигелоза – 0 броя; салмонелоза –  1 брой;
 8.  Кратко описание на случаите с доказана причинна  връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – 1 брой;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;