Gerb

НОВИНИ

Областната комисията за изработване на Областна здравна карта прие разумно, балансирано и съобразено със специфичните нужди на област Смолян, предложение за Областна здравна карта

      Под председателството на областния управител Недялко Славов се проведе заседание на Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Смолян, съгласно Заповед № РД-02-34/29.01.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. 
     Славов откри заседанието с призив към членовете на Комисията за конструктивен диалог, който да доведе до балансирано и разумно решение, отговарящо в максимална степен на специфичните потребности на региона и методическите указания.
      В представения анализ на състоянието на здравеопазването в област Смолян, директорът на РЗИ – д-р Мими Кубатева наблегна върху направената оценка на потребностите. Според анализа броят на леглата за активно и интензивно лечение в многопрофилните болници в област Смолян не се използва оптимално и не е пряко свързан с повишаване качеството на здравните услуги в региона. По-важно е осигуряване на достъп до медицинска помощ на хората от малките и отдалечените места, оптимизиране на спешната, доболничната медицинска помощ, дългосрочната грижа към пациентите, продължителното лечение. 
     Всички тези фактори са отчетени и в  приложенията към Областната здравна карта са направени предложения, касаещи преструктуриране и въвеждане на нови дейности, с цел подобряване и оптимизиране на медицинското обслужване в областта. Сред тях са: оптимизиране броя на леглата в многопрофилните болници за активно лечение в областта, развитие на дейностите в болничните заведения за дългосрочна грижа за пациента, легла за продължително лечение и палиативни грижи, разкриване на отделение по онкология в областната многопрофилна болница, развитие на неотложната медицинска помощ, денонощна дентална помощ, непрекъснат достъп на населението до лекарствени средства, развитие на телемедицината  и на интегрираните медико-социални услуги за подобряване достъпа на отдалечените населени места до медицинска помощ, организиране на санитарна авиация с хеликоптер в Девин, която да обслужва Смолян, Чепеларе и Девин, и при бедствени ситуации – цялата област.
       Извън предвиденото в методическите указания, се предлага да бъдат заложени в здравната карта 76 практики за първична помощ, вместо предвидените 73 по методика, съобразно специфичните условия на региона. По отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ допълнително се предлага да се включат специалисти по анестезиология и интензивно лечение, специалисти по медицинска онкология, клинична хематология, неврохирургия, инфекциозни болести, детска кардиология, детска психиатрия. Допълнителни специалисти по акушерство и гинекология, ревматология, ортопедия и травматология, психиатрия, физикална и рехабилитационна медицина, по вътрешни болести, параклинични специалисти.
     Относно броят на леглата за активно и интензивно лечение в Проекта за Областна здравна карта се предвижда съвсем минимална рестрикция – от 1027 легла на 979, с 48 легла по-малко като цяло.
     Областният управител отбеляза, че при определяне броя на леглата е по-важно достигане на оптимума, който да гарантира добра използваемост, а в приложенията към Проекта за ОЗК са застъпени дейности, които ще допринесат за подобряване достъпа и качеството на медицинските услуги за региона. „Предложението е разумно, балансирано, гарантира запазване на всички отделения в лечебните заведения и дейности. То спазва методическите указания, като отчита особеностите на областта и специфичните нужди от здравни услуги на населението.”, коментира Славов.
       Директорът на РЗОК-Смолян – д-р Кузман Гелов припомни, че броят на леглата е общ за областта. Всяко лечебно заведение може в рамките на работния ден, месец или година да ги промени. Не трябва да има притеснения относно лимитирането на дейностите за нашия регион, защото през изминалата година са използвани при пълна заетост не повече от 75-78 %.
       С пълен консенсус Комисията прие предложения Проект за изготвяне на Областна здравна карта на област Смолян.
       В заключителната част на заседанието, областният управител повдигна темата за иницииране на профилактични кампании по населените места, отбелязвайки, че има необходимост и потребност от подобен подход. „Много ми се иска през 2018-та година 4-те лечебни заведения на територията на областта да могат да организират поне по две профилактични кампании за регионите, които обслужват. Ние констатираме голяма потребност от това специалистите да отидат на място, при хората, да провокират интерес за профилактични прегледи, което значително ще намали заболеваемостта.” Славов отвори темата, като изрази готовност за организиране на специална среща, на която да бъде обсъден въпросът обстойно и евентуално изготвен календар за провеждане на профилактичните кампании в областта.