Gerb

НОВИНИ

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Уважаеми потребители на административни услуги, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, Националния оперативен щаб за коронавируса разпространи препоръки, отнасящи се до цялостната дейност на администрациите.

В изпълнение на тези препоръки  РЗИ-Смолян Ви уведомява, че звеното за административно обслужване и Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) продължават да осъществяват своята дейност „на гише“ в рамките на установеното за инспекцията работно време при спазване на препоръчаните противоепидемични мерки.

Съветваме гражданите и потребителите на административни услуги при възможност да използват описаните по-долу начини и само в краен случай да посещават РЗИ - Смолян на място, за което предварително благодарим.

Осигурени са следните възможности за предоставянето на дистанционни административни услуги:

  • Чрез подаване на документи по електронна поща, като ползвате формулярите, които можете да изтеглите от интернет страницата ни на адрес http://www.rzi-smolyan.com/services/adm_services.html. Електронното подаване на документи следва да се извършва на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com, подписан с универсален електронен подпис, а заплащането им – чрез банков превод;
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване (е – връчване) на адрес https://edelivery.egov.bg/Account/Login. Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Подаването на заявления за услуги, сигнали, жаби, искания и други могат да се реализират чрез посочената система без физическо присъствие в офисите на администрацията. Времето на изпращане и получаване на документа / съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: rzi@rzi-smolyan.com. С Деловодството на РЗИ–Смолян може да се свържете на телефон: 0301 58903.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi@rzi-smolyan.com или на телефон: 0884 495 765. 
  • Чрез лицензиран пощенски оператор съгласно определения за това ред за всяка административна услуга предоставяна от РЗИ – Смолян;
  • При липса на спешна необходимост да се изчака с подаването на документи за ТЕЛК. Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на Закона за извънредното положение, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
  • Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на РЗИ– Смолян http://www.rzi-smolyan.com/ в рубриката „Информация за корона вирус COVID-19“.

При невъзможност за заявяване на административни услуги по електронен път, гражданите трябва да знаят, че в Центърът за административно обслужване и РКМЕ работят и са предприети всички мерки за дезинфекция.

Влизането в сградата е допустимо само с поставена предпазна маска за лице. На входа на сградата е организиран „Филтър“. Моля, спазвайте указанията на служителите, извършващи проверката. При изчакване поддържайте минимална дистанция не по – малко от 1,5 – 2 м спрямо останалите посетители или служители на РЗИ.

Позволен Ви е достъп единствено до звеното за административно обслужване и РКМЕ.