Gerb

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


 1. (1350) Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
 2.  (259) Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
 3. (268) Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения - услугата не се извършва от РЗИ - Смолян

 4. (341) Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества)

 5. (467) Издаване на международен сертификат за имунизации
 6. (477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
 7. (558) Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
 8. (686) Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб - Услугата не се извършва в РЗИ-Смолян
 9. (881) Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 10. (883) Издаване на становище за класифициране на отпадъци
 11. (1338) Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
 12. (1349) Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
 13. (1573) Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 14. (1870) Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
 15. (2155) Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 16. (2241) Издаване на становище за унищожаване на лекарства
 17. (1335) Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.
 18. (1659) Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.
 19. (465) Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe
 20. (1793) Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 21. (466) Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
 22. (685) Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 23. (1089) Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън странат
 24. (1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 25. (1553) Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
 26. (258) Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
 27. (882) Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
 28. (961) Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ
 29. (1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 30. (1795) Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
 31. (1552) Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
 32. (1660) Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове.
 33. (1796) Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
 34. (1102) Регистрация и заверка на лична здравна книжка
 35. (2961) Издаване на здравно заключение за проектна документация

 

Забележка:

 • Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;