Gerb

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация


Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация в РЗИ -Смолян

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., в деловодството на РЗИ – Смолян, бул.“България“ № 26, ет.1.
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com 
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ – Смолян за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  4.1. преглед на информацията – оригинал или копие
  4.2. устна справка на телефон: 0301/63293
  4.3. копия на хартиен носител;
  4.4. копия на технически носител;
  4.5. по електронна поща.
 5. Преглед на документите се извършва в залата на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемно-предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите. Разходите се заплащат в касата на РЗИ - Смолян, ет.1 или по банкова сметка:
  Банка: БАНКА ДСК - ЕАД
  BIC: STSABGSF
  IBAN: BG47 STSA 9300 3150 7417 01
 6. Срок за получаване на информацията::
  Съгласно чл.28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл.29-31 от ЗДОИ.

Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2018 г.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в РЗИ – Смолян

 

Образци на документи:

 1. Заявление за достъп до обществена информация 
 2. Заявление за повторен достъп до обществена информация
 3. Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация
 4. Приемо - предавателен протокол за достъп до обществена информация 

 

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите (ДВ бр. 98 от 13 декември 2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Смолян и форматите, в които е достъпна

 

Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от РЗИ-Смолян

Списък на категориите информация в РЗИ-Смолян, подлежащи на класификация като служебна тайна

Списък на издадените актове на директора на РЗИ-Смолян