Gerb

ЗА НАС

Регионална здравна инспекция  - Смолян е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Смолян се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и  осъществява държавната здравна политика на територията на Смолянска област чрез:

  • Държавен здравен и противоепидемичен контрол на обекти с обществено предназначение, стоки и дейности с отношение към здравето на хората и контрол на лечебните заведения, за спазване на здравното законодателство;
  • Инициативи за промоция на здравето и профилактика на болестите;
  • Събиране, обработка и анализ на данни за  дейността, вкл. медицинската експертиза на лечебните заведения в региона
  • Осигуряване на медицинското обслужване във военно време и при бедствия, аварии и кризи;
  • Лаборатория, акредитирана като лаборатория за изпитване по БДС EN ISO / IEC 17025:2006 г.

РЗИ – Смолян се ръководи и представлява от д-р Мими Владиславова Кубатева.