Gerb

УСЛУГИ, ЧИИТО ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕСКИ ОПЕРАТОР

1.(961) Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

2. (1335) Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

3. (1659) Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.

4. (465) Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

 5. (1793) Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. (1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7. (685) Издаване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

8. (1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

9. (1337) Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии - заличена с РМС 704 от 05.10.2018 г.

10. Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебните заведения - крайни получатели съгласно Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

11.Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната