Gerb

АНТИКОРУПЦИЯ

           

       Уважаеми граждани,

       През април 2015 г. Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. Тя извежда като основен приоритет превенцията и противодействието на корупцията в съдебната власт, МВР и контролните органи. Проявите на корупция в тях подкопават усещането за държавност у гражданите и доверието им в институциите, пораждат чувство за несправедливост, неравенство и ненаказуемост и мотивират към незачитане на установения правов ред.
Ръководството на РЗИ-Смолян заявява своята воля за постигане на реални и трайни резултати в превенцията и противодействието на  всички прояви на корупция, злоупотреби и всяко неетично поведение от страна на  служителите ни.
       Ние сме  за нулева толерантност към прояви в противоречие на етичните норми и кодекс на поведение, участието в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. Етичният кодекс  за поведение на държавните служители в РЗИ регламентира принципи - законност,  уважение и зачитане достойнството и правата на гражданите, лоялност, честност, почтеност, безпристрастност, политическа неутралност, компетентност, отговорност, конфиденциалност, недопускане тормоз на работното място;  които имат за цел да регулират отношенията между служителите и гражданите. Спазването им е важна предпоставка за недопускане на корупционно поведение. С  обучения за антикорупция целим  подобряване на етичността, както в професионалните действия на служителите, така и на влизащите в контакт с тях представители на общество то.
       Ангажираме се да извършваме  проверка на всеки сигнал за наш служител и да ви информираме за  резултатите и  предприетите действия  своевременно.
Гарантираме анонимността на гражданите подали сигнал и напомняме, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.
       Разчитаме на взаимно подкрепящо се партньорство и ви благодарим  за съдействието.

 

Д-р Мими Кубатева
Директор на РЗИ-Смолян